Per Acord de la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2017, es van   aprovar   les   bases   i   la   convocatòria   per   la   selecció   mitjançant   concurs- oposició   lliure   d’una  plaça   de   funcionari/a   interí/na   de   programa,   subescala tècnica,   grup   A,   subgrup   A2,   pel   departament   de   secretaria   d’aquest Ajuntament, per realitzar tasques de suport a secretaria tal com es descriu en el programa, així com la constitució de la borsa de treball.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases el Butlletí oficial de Província de Lleida i al   Diari   Oficial   de   la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el proper 24 de gener del 2018. Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran en el Tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la pàgina web.

Font: Ajuntament de Vielha e Mijaran