La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Naut Aran de data 6 d’abril de 2017, va aprovar per unanimitat el projecte de nova urbanització de la Plaça Major de Garòs amb una superfície de 886,98 metres quadrats.

 

 

L’actuació que té un pressupost de 193.165,84 euros conta amb l’estudi de l’arquitecte Sr. Lluis Moreu i es troba inclosa dins del programa municipal d’obres per l’anualitat de 2017.

El projecte d’obra consistirà en un replanteig previ decidit amb els tècnics de l’Ajuntament, el condicionament del terreny, l’obra civil, que inclou refer els pericons, nous pous, una nova grada d’accés a la fornícula de la Mare de Deu i un escut sobre la font que hi ha i la pavimentació total de la plaça.

 

 

El projecte aprovat està exposat al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el tauler de l’Ajuntament de Naut Aran i a la seva pagina web municipal www.nautaran.org d’acord amb el que disposen els arts. 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de regim local de Catalunya i els articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, per que es pugui presentar les al·legacions, reclamacions o suggeriments.