EDICTE de 23 d’abril de 2019, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Consell General d’Aran de 26 de maig de 2019.

Trobareu totes les candidatures en el següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7859/1739747.pdf

Info: DOGC